Defterdar Işık’tan Mükelleflere Çağrı

Defterdar Işık’tan Mükelleflere Çağrı
03 Ekim 2014

Çanakkale Defterdarı Mustafa Işık, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini belirterek, borçlu mükelleflerin başvuruda bulunarak fırsattan yararlanmalarını istedi.

Çanakkale Defterdarı Mustafa Işık, bugün Defterdarlık İl Binası’nda 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun hükmündeki karar değişiklikleri ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Torba yasanın herkesi kapsayan bir af olmadığını belirten Işık, yaptığı sunumda şu önemli bilgilere yer verdi:

Yasa Kapsamına Giren Kurumlar ve Dönemleri

“Kapsama giren kurumlar, Maliye Bakanlığı, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri’dir. Maliye Bakanlığı’nın 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları; 30.04.2014 tarihinden önceki dönemler, Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, 2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları, 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Bunlar, 30.04.2014 tarihinden önce verilen; Askerlik para cezaları, Seçim para cezaları, Nüfus para cezaları, Trafik para cezaları, Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezalarını kapsamaktadır. 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve vadesi Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden, Ecrimisil, Öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları da yasa kapsamına girmektedir.Belediyeler, 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile fer’ileri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer’ileri kanun kapsamında yapılandırılarak ödeyebilecektir.”

Yararlanma Şartları

“6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması “kesinleşmiş alacak” olması Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır.”

Kanun Kapsamına Girmeyenler

“Yasa kapsamına Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Şeker fiyat farkı, Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları girmemektedir.”

Silinen Küçük Alacaklar

“31.12.2013 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri terkin edilecektir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2007 tarihinden önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar terkin edilecektir.”

Başvuru Nasıl Yapılır?

“Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 1/12/2014 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekmektedir . Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir. Kanun hükümlerinden yararlanılmasına ilişkin olarak başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.”

Ödeme Şekilleri

“Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi verilecektir. İlk taksit ödeme süresi içinde (31/12/2014) yapılan peşin ödemelere katsayı uygulanmayacaktır. Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42 taksitte ödeyebilecektir. Bu alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir