Mahkeme Kararını Verdi: Gökçeada’nın Bademli Köyü’ndeki Otel İnşaatı Sit Alanında

18 Mayıs 2013

Çanakkale İdare Mahkemesi, Gökçeada’nın Bademli Köyü’ndeki otel inşaatının bulunduğu dava konusu bölge için 1/25000 ölçekli sit haritasına göre kentsel sit alanı sınırları içerisinde kaldığı kararını vererek Gökçeada Belediye Meclisi’nin 06.02.2012 gün ve 2012-16 sayılı, 1/10000 ve 1/5000 ölçekli haritalara göre tadilat ve ilave uygulama imar planının kabulüne ilişkin kararını hukuka uygun bulmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme gerekçeli kararında özetle;

Gökçeada Belediye Meclisi’nin davaya konu kararının tadilat ve imar planı olup olmadığının, bu planlar hazırlanırken koruma bölge kurulunun uygun görüşünün alınıp alınmadığı konularının davalı idareye sorulduğunu ve davalı idareden dava konusu imar planları sit alanlarını kapsamadığından koruma amaçlı imar planı niteliğini taşımadığı ve söz konusu planlarla ilgili koruma bölge kurulundan görüş alınmadığı cevabını aldı. Öte yandan 2012/257 e. 2013/248 K. sayılı karar ile Bademli Köyü kentsel sit alanı sınırlarının belirlendiği Edirne KTVKK’NIN 11/11/1994 tarih ve 2135 sayılı kararı ve karar eki 1/25000 ölçekli sit haritasıyla belirlenen kentsel sit alanı sınırlarının değiştirilmesine veya yeniden belirlenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadığı, buna göre dava konusu parsellerin 1/25000 ölçekli sit haritasına göre kentsel sit alanı sınırları içerisinde kaldığı, bu nedenle dava konusu 23 parsel sayılı taşınmazın sit alanı dışında bulunduğuna ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, kentsel sit alanında bulunduğu anlaşılan dava konusu taşınmazları kapsayacak şekilde yapılacak olan imar planları için 2863 sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen (“Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası varsa 1/25.000 ölçekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır… Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma planları onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir. İlgili idareler, koruma amaçlı imar planını en geç iki ay içinde görüşür ve varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge kuruluna bildirir. Koruma bölge kurulunda bu hususlar değerlendirilir ve kurul tarafından uygun görülen haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar koruma bölge kurulunun uygun gördüğü şekliyle ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak zorundadır. Bu süre içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. Koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar… Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere tabidir…”) sürecin işletilmesi ve planlar kabul edilmeden önce koruma bölge kurulunun uygun görüşünün alınması gerektiğine, koruma bölge kurulunun uygunluk görüşü alınmadan kentsel sit alanında kaldığı anlaşılan dava konusu taşınmazları kapsayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli tadilat + ilave nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli tadilat + ilave uygulama imar planının kabulüne ilişkin 06/02/2012 gün ve 2012-16 sayılı Gökçeada Belediye Meclisi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ifadelerine yer verdi.

[Fotoğraf: Ömer Erbil / Radikal]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir