Sacide Şakar, Defterdarlığın Çalışmaları Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

29 Ocak 2013

Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar, Defterdarlığın 2012 takvim yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile 2013 yılı uygulamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi;

Defterdarlığımızın 2012 takvim yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile 2013 yılı uygulamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz.

Öncelikle sizlere Defterdarlığımızın 2012 yılı çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum.

Vergi Gelirleri
Vergi gelirleri bakımından İlimizde 2012 yılı Aralık sonu itibariyle tahakkuk miktarı 1.063.365.028,43 TL, tahsilat tutarı ise 796.746.719,14 TL dir. 2012 yılı Aralık sonu itibariyle tahsilat oranı %75’dir.

Bütçe Giderleri
2012 yılı Aralık sonu itibariyle giderlerimiz 884.393.310,67 TL dir. Tahsilatın giderleri karşılama oranı Aralık 2012 sonu itibariyle %90’dır.

2012 Performans Verileri
Maliye Bakanlığı Kamu hesapları bültenine göre İlimiz tahsilat oranı itibariyle 14’üncü sırada yer almıştır. Gelirin giderleri karşılama oranı itibariyle ise 17’nci sıraya yükselmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İlimiz Vergi Daireleri (Merkez, Biga, Çan, Gelibolu) için verilen tahsilat hedefi 400.763.462 TL olarak belirlenmiş olup, yapılan tahsilat çalışmaları sonucu 394.463.933 TL tahsil edilmiştir. Verilen hedef  % 98 olarak gerçekleştirilmiştir.

Mükellef Sayıları
2012 Aralık ayı sonu itibariyle İlimiz genelinde toplam 34.735 mükellefimiz mevcuttur. Bunun31.488’i gelir vergisi (22.164’ü gerçek usul, 9.324’ü basit usul), 3.247’si kurumlar vergisi mükellefidir. Ayrıca 15.528 KDV ve 150.111 motorlu taşıtlar vergisi mükellefimiz bulunmaktadır. 2011 yılında mükellef sayımızın 33.510 olduğu dikkate alındığında, 2012 yılında 1.225 mükellef artışı görülmektedir.

Aralık 2012 sonu itibariyle 34.735 olan mükelleflerimizin  % 90’ı gelir vergisi mükellefi, % 9’u kurumlar vergisi mükellefi ve %1’i de diğer mükellef gruplarıdır.

Denetimler
2012 yılında İlimiz genelinde yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde 28.981 mükellef denetlenmiş, 751.650,80 TL ceza kesilmiştir. Yol denetimlerinde 2.897 nakliye aracına fiili denetim yapılmıştır. Yıl içinde kayıtsız çalışan 88 işyeri adına mükellefiyeti tesis edilmiştir.

2012 yılında Vergi Dairesi Müdürlerimizce 193 rapor düzenlenmiş, 1.670.713,06 TL matrah farkı, 377.370,04 TL vergi farkı bulunmuştur. Bu matrah ve vergi farklarına ilişkin olarak 516.898,25 TL. Vergi Ziyaı Cezası ile 360.294,75 TL. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir.

2012 takvim yılında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemeleri veya kullanmaları nedeniyle 17 mükellefimiz hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun359′ uncu maddesine göre Vergi Suçu Raporu tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda bulunulmuştur.

Diğer Vergi Uygulamaları
Aralık 2012 sonu itibariyle İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan Takdir Komisyonu Başkanlıklarına 10.261 adet dosya intikal etmiş, bunların8.183’ü karara bağlanmış, 6.684.254,88 TL matrah farkı takdir edilmiştir.

1 ? VERGİ USUL KANUNU
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrası uyarınca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit edilmiştir. (419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri yeniden belirlenmiştir.

Bu hadlerin asgari tutarları;

– Yıllık Alış Tutarı                  (2012 Yılı)                 150.000 TL

– Yıllık Satış Tutarı                 (2012 Yılı)                 200.000 TL

– Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı           (2012 Yılı)                   80.000 TL

– İş Hasılatının Beş Katı İle

Yıllık Satış Tutarının Toplamı                                150 000 TL

Bilindiği üzere fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi ( 7 ) gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Md. 231)

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi limiti 2012 yılı için 770,00 TL iken, 2013 yılı için 800,00 TL’ ye çıkarılmış olup, alıcının istemesi halinde fatura düzenlemek zorundadır. (422 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği)

Verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine her bir belge için 2013 yılında 190,00 TL’ den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (V.U.K. Md. 353)

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam kesilebilecek ceza 9.400,00 TL olup, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı da 94.000,00 TL olarak belirlenmiştir. (422 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği)

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazlarla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde her bir belge için 2013 yılında 190,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (422 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği)

Yukarıda sayılan belgeleri almayan tüketicilere ise bu durumun tespiti halinde 190,00 TL’ nın beşte biri tutarındaki 38,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. ( V.U.K. Md. 353 / 3 )

Bilindiği üzere, asgari geçim indirimi sistemine geçilmesi nedeniyle fiş alınmadığı ve verilmediği yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde gözlemlenmektedir.

Vergi Usul Kanununun 353. maddesi uyarınca fatura ve benzeri evrak düzenlenmemesi fiilleri özel usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığımızın talimatlarıyla, mükelleflerimizde ve kamuoyunda belge düzenleme ve alma zorunluluğunun devamı konusunda oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik ülke çapında belge düzeni denetimleri sürdürülmekte olup, İlimizde de bundan böyle bu denetimler artırılarak devam edecektir.

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma zorunluluğuna mükelleflerin uymamaları halinde  her tespit için 190,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. ( V.U.K. Md. 353/4) Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklikle, Kanunun Yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere “Mükelleflerin vergi levhasını iş yerlerine asma zorunluluğu kaldırılmıştır.

27.05.2011 tarihinde yürürlüğe giren 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının iş yerlerinde bulundurulması mecburidir.

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (422 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği)

Mükellef Bilgileri Bildirimi
Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır.

Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla 20.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile her yıl 1 Nisan – 31 Mayıs tarih aralığında bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm; kurumlar vergisi, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerince merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere elektronik ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi vermesi zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır ve bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24:00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca; (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 2013 yılı için) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 -TL, ikinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçiler hakkında 600 -TL, özel usulsüzlük cezası kesilecektir.  (413 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği)

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi
Gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hataları asgariye indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu artırmak, ayrıca vergi dairesinin, mükellefiyet kaydı, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerini azaltmak suretiyle iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla 18.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulanmasına başlanmıştır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kira geliri (GMSİ) elde eden mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler kullanılarak GMSİ beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomatik olarak doldurulduğu ve mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir. Sistem ile sicil, gayrimenkul irat tür ve tutarı, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMSİ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin görüntülenmesi, doldurulması ve değiştirilmesi işlemlerinin kolay, hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde yapılması imkânı sağlanmaktadır. Vergi hesaplama adımları ve tahakkuk bilgileri hesaplanmış bir şekilde hazırlanıp mükellefin onayına sunulmaktadır.

Bu sistemden beklenen fayda, mükellefin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetleri azaltmak ve vergiye tabi gelirlerin vergi kanunlarına hâkim olamama ya da ihmal gibi nedenlerle eksik ya da yanlış beyan edilmesi gibi riskleri en aza indirmektir. Sistem mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin süreci önemli oranda kolaylaştıracak ve böylece vergi kanunlarına gönüllü uyumun artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Elektronik Ortamda Bilet Ve Yolcu Listesi Düzenleme
26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Bakanlığımızca Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmelerine ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma
Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 416 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma Kapsamına Giren Mükellefler
Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi
Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;
a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)
b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler
Bilindiği üzere, beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi işlemine01 Ekim 2004tarihinden itibaren başlanılmış olup, aşamalı olarak beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi zorunluluk haline getirilmiştir. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, muhtasar beyannamelerini, katma değer vergisi beyannamelerini, gelir ve kurumlar vergisi, geçici vergi beyannameleri ile özel tüketim,  damga, banka ve sigorta muamele, noter harçları, özel iletişim ve şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyetindedirler.

01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen 107/A maddesiyle, vergi mevzuatı gereği yapılan tebliğlerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenmesine İzin Verilen Amme Alacakları
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41’nci maddesinde düzenlenmiş olan özel ödeme şekilleri kullanılarak amme alacaklarının ödenmesine izin vermeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Türkiye İş Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Denizbank, Finansbank, Vakıflar Bankası, HSBC Bank, Yapı Kredi Bankası, Asya Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile vergi tahsilat anlaşması yapılmış, bu çerçevede; Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen idari para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlardan aranılan geçiş ücreti ve para cezalarının kredi kartı kullanılmak suretiyle06.10.2008tarihinden itibaren tahsil edilmesine izin verilmiştir. (Uygulama İç Genelgesi 2008/8)

Ayrıca, bankaların, mükelleflerin tahakkuk, borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat yapması ve tahsilatların mükellef hesaplarına anında işlenmesini sağlayacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bankalar arasında e-tahsilat sistemi kurulmuştur.

Bu kapsamda, konu ile ilgili çalışmaları tamamlamış olan T.C.Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, T.Garanti Bankası, İng Bank, Şekerbank, Fortisbank, Türk Ekonomi Bankası, Tekstilbank, Turklandbank, 02.12.2009, Turkish Bank ve Citibank’ ın 03.01.2010, Denizbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank ve Asya Katılım Bankasının 11.02.2010, Türkiye Vakıflar  Bankasının 09.04.2010, Kuveyt Türk  Katılım Bankasının 03.07.2010, Eurobank Tefken’ in 17.07.2010, Finansbank ve Albaraka Türk Katılım Bankasının 04.10.2010, Akbank tarafından 04.12.2010, HSBC Bank’ın 13.01.2011, Türkiye İş Bankasının 06.02.2011 ve Türkiye Finans Katılım Bankasının 09.05.2011 tarihinden itibaren e-tahsilat sistemi kapsamında tahsilata devam edilmektedir.

E-Tahsilat sistemi ile beraber, halen bankalarca tahsil edilmekte olan vergi türleri ile ilgili olarak 03.12.2009 tarihinden itibaren ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlar sonucu tahakkuk eden vergiler ile kanuni süresinden sonra verilen (pişmanlık talepli verilenler dahil) beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergiler ve bunlarla birlikte tahsil edilmesi gereken; gecikme faizi, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası, pişmanlık zammı ve tecil dosyasına bağlı tahsilat alacaklarının bankalarca tahsilatına izin verilmiştir. (Uygulama İç Genelgesi 2009 /10)

2 ? GELİR VERGİSİ KANUNU
a) Mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerde 2012 takvim yılında elde edilen mesken kira gelirlerinin 3.000,00 TL’sı istisna kapsamındadır.  2013 takvim yılında elde edilen mesken kira gelirlerinin ise 3.200,00 TL’sı istisna kapsamındadır. (GVK- Madde – 21) – (Gelir Vergisi Genel Tebliği ? 284)

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan yararlanamamaktadır. Bu kanun hükmüne ilave olarak 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde yapılan değişiklikle, 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarları (2013 yılı için-94.000 TL) aşanlar” da bu istisnadan yararlanamazlar.( 6322 sayılı Kanun madde 5)

b) Sakatlık indirimi tutarları 2013 takvim yılında uygulanmak üzere aylık; birinci derece sakatlar için 800,00 TL, ikinci derece sakatlar için 400,00 TL, üçüncü derece sakatlar için 190,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Gelir Vergisi Genel Tebliği ? 284)

c) Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık işyeri kira bedeline ilişkin tutar, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.300,00 TL, diğer yerlerde ise 3.700,00 TL olarak belirlenmiştir. (G.V.K ? 47. Mad.) – (Gelir Vergisi Genel Tebliği ? 284)

d) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.400 TL,  82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı ise 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir. (Gelir Vergisi Genel Tebliği ? 284)

e)Beyanname Verme ve Ödeme Zamanları

BEYANNAMENİN ADI

BEYANNAME

VERME SÜRESİ

1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

2. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

AÇIKLAMA

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Basit Usul Beyanı İçin)

Şubat Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Şubat Ayı Sonuna Kadar

Haziran Ayı Sonuna Kadar

5615 S.K. 10.Madde

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Gerçek Usul Beyanı İçin)

Mart Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Mart Ayı Sonuna

Kadar

Temmuz Ayı Sonuna Kadar

5615 S.K. 10. Madde

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Nisan Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Nisan Ayı Sonuna Kadar (Tamamı)

4842 Sayılı Kanunla01/01/2004’den itibaren.

5520 S.K. 14. Madde

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Ocak Ayı Sonuna Kadar

Temmuz Ayı Sonuna Kadar

Emlak Vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (Emlak Vergisi Kanunu-Mad.30)

 

        Gelir Vergisi Oranları

 

        2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000  TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL),  fazlası

% 27

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilecektir.

2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

10.700 TL’ye kadar

% 15

26.000  TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

% 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL),  fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilecektir.

Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulama 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. (284 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinden itibaren; geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan; el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi meslekleri münhasıran yapanlara G.V.K. 47 nci madde hükümlerini taşımak kaydıyla vergiden muaf olma hakkı tanınmıştır.Vergiden muaf olanlardan talep edenlere, vergi dairelerince “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” verilebilecektir. (6322 sayılı Kanun madde 4)

Gerçek usulde vergilendirilen mükellef, aynı neviden iş yapan eş ve çocukları da bir daha hiçbir şekilde basit usulden yararlanamazken, 6322 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyan mükelleflere, basit usule dönme hakkı verilmiştir. (Basit usulde ticari kazançla ilgili şartların tespitine 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacağı hüküm altına alındığından, en erken 01.01.2014 tarihinden itibaren şartları taşıyan mükelleflerimiz basit usulde vergilendirmeye geçebilecektir.) (6322 sayılı Kanun madde 7)

h) Bağış Ve Yardımlar
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu madde 5 inci bendine göre, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı mükellefin yıllık gelir vergisinden bildirdiği gelirlerden indirilmektedir. 6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinden itibaren, bunlara ilave olarak mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamını düşme imkânı tanınmıştır.(6322 sayılı Kanun 9.madde)

Yine 15.06.2012 tarihinden itibaren, gelir vergisinde beyan edilen gelirden iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı düşülebilecektir.(6322 sayılı Kanun 9.madde)

6322 sayılı Kanun ile 01.07.2012 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için yararlanılacaktır. Buna göre, anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede 6 ncı bölge olarak yer verilen; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla bu teşvikten yararlanılacaktır. (6322 sayılı Kanun madde 12)

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden,
– Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olan,
– İlimiz Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlayan,
– Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,
– 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda aranılan şartları topluca taşıyan mükellefler yararlanabilecektir.

3- KATMA DEĞER VERGİSİ
6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngören stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yolu ile telafi edilemeyen KDV izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir (31.12.2023 tarihine kadar).( 6322 sayılı Kanun madde 25)

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanacaktır. . (121 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)

01/01/2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2‘ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a)Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),
b)Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) olarak uygulanacak olup, yeni KDV oranları ile ilgili hükümler; yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaat projelerine ilişkin konut teslimleri için uygulanmak üzere 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca karar düzenlemeleri sadece 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde yapılan konutları kapsadığından, bu sınırlar dışındaki konut teslimlerinde eskiden olduğu gibi (net alanı 150 m2nin altında olmak kaydıyla) inşaatın sınıfına ve arsasının emlak vergi değerine bakılmaksızın %1 KDV oranı uygulanmasına devam edilecektir.

4-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Kurumlar Vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. (KVK.md.32)

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ç bendine göre, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı mükellefin yıllık kurum kazancından indirilmektedir. 6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinden itibaren bunlara ilave olarak mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.

6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinden itibaren, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir. (6322 sayılı Kanun madde 36).

Yine 6322 sayılı Kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili olarak,  elde edilen kazançlar üzerinden indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmasına Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.(madde 39) Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı kararı ile kullanmıştır.

5-DAMGA VERGİSİ KANUNU
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 15 oranında artırılmıştır.

Vergi beyannamelerinde Damga Vergisi

2012 YILI

2013 YILI

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

34,50 TL

39,65 TL

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

46,10 TL

53,00 TL

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

22,85 TL

26,25 TL

bd) Muhtasar beyannameler

22,85 TL

26,25 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

22,85 TL

26,25 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

46,10 TL

53,00 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

17,00 TL

19,55 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

17,00 TL

19,55 TL

6-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
01 Ocak 2013 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları yüzde 7.80 oranında artırılmıştır. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3′ ü geçmeyen otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 517,00 TL, 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 827,00 TL olmuştur. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 18.803,00TL ye yükselmiştir. (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği-42)

Ayrıca, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ilimizde 58.092.920,57 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku verilmiş, 41.414.399,45 TL’ si ise tahsil edilmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

517,00

361,00

203,00

153,00

56,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

827,00

620,00

361,00

255,00

99,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.457,00

1.141,00

672,00

410,00

160,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.295,00

1.770,00

1.040,00

620,00

246,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.443,00

2.500,00

1.562,00

934,00

371,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.799,00

4.175,00

2.609,00

1.405,00

517,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.308,00

6.576,00

3.962,00

1.979,00

727,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.489,00

9.921,00

5.844,00

2.609,00

1.040,00

 4001 cm³ ve yukarısı

18.803,00

14.100,00

8.351,00

3.755,00

1.457,00

 2-Motosikletler
   100 –   250 cm³ e kadar

99,00

76,00

56,00

36,00

16,00

   251 –   650 cm³ e kadar

203,00

153,00

99,00

56,00

36,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

517,00

308,00

153,00

99,00

56,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

410,00

203,00

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

620,00

410,00

203,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

827,00

517,00

308,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar

1.562,00

934,00

410,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.874,00

1.562,00

620,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.085,00

1.770,00

827,00

  46 kişi ve yukarısı

2.500,00

2.085,00

1.249,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar

558,00

371,00

183,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.124,00

653,00

371,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.687,00

1.405,00

558,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.874,00

1.592,00

748,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.250,00

1.874,00

1.124,00

  20.001 kgve yukarısı

2.815,00

2.250,00

1.309,00

14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca01.01.2007tarihinden geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası’nın 5’inci maddesindeki (1) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için01.01.2007ve izleyen yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmaktadır.

7-HARÇLAR KANUNU
Bakanlar Kurulu, Harç tutarlarını 01 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında artırmıştır.  Buna göre, 6 aya kadar olan pasaport harcı 92,55 TL, bir yıllık pasaport harcı 135,20TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 333,60 TL’ye, silah bulundurma vesika harcı da 989,55 TL’ ye yükselmiştir. (Harçlar Kanunu Genel Tebliği-69)

8-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
Menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 2012 yılı için 130.589 TL.’si, 2013 yılı için 140.774 TL.’si, veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. (Veraset  ve  İntikal  Vergisi  Kanunu  Genel Tebliği-44)

9-DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
Değerli Kağıtlar Kanununda da 01 Ocak2013’den geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. Değerli kağıt bedellerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir. (Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği -2012/1)

Değerli kağıtlarda
– Noter kağıtlarından beyanname 2012 yılında 6,25  TL iken, 2013 yılında 7,25  TL
– Pasaport 2012 yılında 62,50  TL iken, 2013 yılında 72,00  TL
– Sürücü Belgeleri 2012 yılında 77,50 TL iken, 2013 yılında 89,00 TL
– Nüfus Cüzdanı  2012 yılında 5,75  TL iken, 2013 yılında 6,50  TL
– Banka Çekleri (Her çek yaprağı için) 2012 yılında 3,80 TL iken, 2013 yılında 4,50 TL olarak belirlenmiştir.

10-YENİ TESPİT EDİLEN ASGARİ ÜCRETLER
2013 yılında 16 yaşından büyükler için asgari ücret;

  • 01 Ocak 2013?30 Haziran 2013 tarihleri arasında net 773,01 TL, brüt 978,60 TL
  • 01 Temmuz 2013- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında net 803,68 TL brüt 1.021,50 TL

2012 yılında 16 yaşından küçükler için asgari ücret;

 

  • 01 Ocak 2013?30 Haziran 2013 tarihleri arasında net 673,28 TL, brüt 839,10 TL
  • 01 Temmuz 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında net 700,73 TL, brüt 877,50 TL

Not: Asgari ücret, bekar ve çocuksuz kişiler için, asgari geçim indirimi dahil edilerek hesaplanmıştır.

11-VERGİ İLETİŞİM MERKEZİ (VİMER)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunan Vergi İletişim Merkezi (VİMER), hizmet ağını genişletmiş, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir yere sahip olan ihbar müessesesinin işletilmesinde yeni adımlar atılmıştır. Vatandaşlarımız, vergi kayıp ve kaçağına ilişkin telefon ile bildirecekleri ihbarları Vergi İletişim Merkezine yapacaktır. Bundan önce Alo Maliye 189 hattına yapılan ihbarlar, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren Alo Maliye 189 yerine, 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi’ne yapılmaktadır.

Vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin telefon ile yapılan ihbarların yönetiminde etkinlik sağlamak için ilgili bildirimlerin tek merkezden yönetilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; belge verilmemesi, mükellefiyet kaydı olmaması, vergi dairesine bildirimi yapılmamış işçi çalıştırılması, kira gelirlerinin beyan edilmemesi, belgesiz emtia bulundurulması gibi vergi kaybına neden olacak ihbarların kayıt altına alınmasında Vergi İletişim Merkezi ( 444 0 189 ) 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. İhbar bildirimlerinin yönetimi VİMER tarafından vergi mahremiyeti ve gizlilik esası çerçevesinde tek merkezden sağlanmaktadır.

Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin ihbar bildirim sürecinde Vergi İletişim Merkezi ile İlimiz arasındaki iletişimde otomasyon sistemi kullanılmaktadır.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunan ve telefonla yapılan ihbarları tek merkezden kabul eden Vergi İletişim Merkezinin çalışma saatleri hafta içi 09.00?19.00 saatleri arasındadır. Türkiye’nin her yerinden yapılan aramalar sadece şehir içi arama ücreti ile ücretlendirilmektedir.

Vergi Haftası
Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla düzenlenecek Vergi Haftasının yirmidördüncüsü, 25 Şubat – 3 Mart 2012 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlimizdeki lise ve dengi okullarda “vergi” konusunun işleneceği kompozisyon yarışması düzenlenecektir. Yarışma sonunda birinci olan öğrenciye notebook, ikinci olan öğrenciye dijital fotoğraf makinesi, üçüncü olan öğrenciye MP4 hediye edilecektir.

 

2/B ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN 6292 SAYILI KANUN VE BU KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 345 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA

 

Bilindiği üzere, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun çerçevesinde 2/B alanlarında bulunan taşınmazların doğrudan satışına ve iadesine yönelik başvurular alınmaya devam edilmektedir.

6292 sayılı Kanun gereğince 2/B taşınmazlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 345 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği 04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başvuru bedeli
2/B kullanıcılarının satış bedellerine mahsup edilmek üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan taşınmazlar için 2.000 TL, dışında olanlar için ise 1.000 TL başvuru bedeli yatırarak satın alma başvurusu yapmaları esastır. Ancak 345 nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesinde; Başvuru bedellerini yatırmadan başvuru yapan kişilerin dilekçeleri reddedilmeyecek ve ilgilinin dilekçesine; “başvuru bedelini yatırmadan başvuru yaptığını, başvuru süresinin bitimine kadar bu bedeli ödemesi gerektiğini, aksi halde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tüm haklarının düşeceğini bildiğini” içerir ifade konulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanması sağlanacaktır. Bu şekilde başvuru yapan kişilerin kullanıcısı ve/veya muhdesat sahibi oldukları taşınmazın satış bedelinin başvuru bedelinin altında olması halinde ve satış bedelini başvuru süresi içerisinde yatırmaları şartıyla bu kişilerden ayrıca başvuru bedeli alınmayacaktır. Şeklinde düzenleme yapılarak başvuru bedelini başvuru süresi içinde olmak şartıyla başvuru sonrasında da yatırma imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, anılan tebliğin aynı maddesinin “C.Satış Bedeli ve Tahsili” başlıklı bölümünde; “Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacaktır.” Şeklinde düzenleme yapılarak satış bedelinin kredi kuruluşlarından kredi sağlanarak ödenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Başvuru ve satış bedelleri; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerine yatırılabileceği gibi T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının tüm şubelerinden, satış bedelleri ayrıca aynı bankaların internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” yatırılabilir. Bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir. Bankadan yapılan ödemelerde bedellerin 2/B tahsilatları için oluşturulan özel hesaba yatırılması, başka herhangi bir hesaba yatırılmaması gerekmektedir. Bu durumda başvuru bedeli haricinde havale vs. herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Başvuru Süresi
Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurması gerekmekte olup, 10.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru süresi 1 (bir) ay müddetle (son gün 28 Şubat 2013 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmekte olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 (iki) ay müddetle uzatılmıştır.

Satış Bedeli ve Taksitle Ödeme İmkanı
2/B taşınmazlarının satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelin  %70’i (Yüzdeyetmiş) olarak belirlenmiştir.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır. Bu durumda toplamda %56’sı ödenecektir. Bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir.

En az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır, bu halde de % 63’ü ödenecektir.

Taksitli ödemelerde bedelin % 10’u  peşin ödenecektir. Peşin ödenecek miktarlar idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenecektir.

Ayrıca, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilecektir.

Kullanıcıların İlan Edilmesi
3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarına göre düzenlenen, 2/B taşınmazlarının kullanıcılarını gösterir bilgi amaçlı listeler ilgili Belediye, Kaymakamlık, Köy Muhtarlıkları ve Hizmet Binalarında ilan edilmiş, ayrıca Defterdarlığımız (www.çanakkaledefterdarligi.gov.tr) web sitesinde ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesinde ilan edilmektedir.

Başvuru Yapılabilecek Yerler
Merkez İlçedeki taşınmazlar için Çanakkale Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) İlçelerdeki taşınmazlar için İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

Vatandaşlarımızın kanun yayımlandığı tarihten önce güncellemesi yapılan taşınmazlar için 28 Şubat 2013 tarihine kadar başvurularını yapmaları ve bu tarih sonuna kadar imar planı içerisinde bulunan taşınmazlar için 2.000. TL, imar planı dışında bulunan taşınmazlar için 1.000 TL başvuru bedelini yatırmaları gerekmektedir.

Doğrudan Satın Alma Hakkının Düşmesi
İlgilisi tarafından süresi içinde başvuruda bulunulmaması veya yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, doğrudan satın alma hakkı düşecek ve taşınmaz genel hükümlere göre değerlendirilecektir.

2/B Taşınmaz Durumu ve Müracaat Sayısı
İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde güncelleme ve kadastrosu tamamlanan toplam 2227 adet, 13.997.815 m2 yüzölçümlü taşınmaz bulunmaktadır. Bu taşınmazlarda 2.933 adet kullanıcı tespit edilmiş, bugün itibariyle 2202 kullanıcı tarafından satın almak üzere, 11 kişi tarafından bedelsiz iade edilmek üzere toplam 2213 adet müracaatta bulunulmuştur.

345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği doğrultusunda başvuru bedeli ödenmeksizin müracaat yapılabileceğinden, öncelikle hak sahibi kullanıcıların bir an önce başvuruda bulunması ve 28 Şubat 2013 tarihine kadar da başvuru bedelini yatırması gerekmektedir.

Sacide ŞAKAR
Çanakkale Defterdarı

[Görsel: Arşiv]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir