Trafik Para Cezalarında Yeniden Yapılandırma

Trafik Para Cezalarında Yeniden Yapılandırma
11 Eylül 2013

Çanakkale Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada trafik para cezalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgilendirilmede bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda, 17.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de, 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır. Buna göre, 6111 sayılı Kanun Hükümlerinden yararlanması gerekirken zamanında tahakkuk ettirilmediğinden Kanun hükümlerinden yararlanarak ödenemeyen trafik para cezalarının, aşağıda belirtilen şartlarla ilgili vergi dairesine başvurularak ödenmesi halinde 6111 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa göre 31.12.2010 tarihinden önce verilen (bu tarih dahil) ve 6495 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.08.2013 tarihi itibariyle;

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yada,
– Ödeme süresi geçmemiş bulunan veya,
– Dava açılmış yada dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezalarıdır.

Bu cezaların aslı ödenmemiş olanların fer’ileri hakkında da Kanun hükmünden yararlanılması mümkündür. Ayrıca, 02.08.2013 tarihi itibariyle asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de Kanun hükmünden yararlanılması mümkün olup, idari yaptırım karar tutanaklarının 31.12.2010 tarihinden önce düzenlenmiş ve 02.08.2013 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
Anılan hükümden yararlanılması için 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ ekinde yer alan dilekçelerle ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvurular bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan yapılabileceği gibi posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de yapılabilecektir.

Kanun kapsamına giren idari para cezalarını daha önce 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan, ancak hakkını kaybeden mükellefler de, söz konusu düzenlemeden yararlanmak için ilgili vergi dairelerine başvurabilecektir.

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ
Bu kapsamdaki borçların üç eşit taksitte Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekmekte olup, mükelleflerin istemeleri halinde peşin olarak da ödeme yapılabilecektir.

Söz konusu taksitler ilgili vergi dairelerine bizzat ödenebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla da ödenebilecektir.

Bu kapsamda borcu bulunan mükelleflerimizin en geç 31 Ekim 2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir