AÇASAM’ın 100. Yıla Özel Dergisi Yayımlandı

20 Mayıs 2015

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Çanakkale Muharebeleri’nin 100. Yılı nedeniyle kendi bünyesinde yayımladığı Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisinin 18. sayısını özel sayı olarak hazırladı.

Editörlüğünü merkez müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir ve Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak’ın yaptığı ve bir yılı aşkın bir çalışmanın ürünü olan dergiye Çanakkale Valiliği de destek verdi.

Çanakkale Araştırmaları Dergisi Editörü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak bu özel sayıyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı:

Yüz Yıl Sonra; Yüz Yıl Sonraya Takdim,
Milletlerin kaderinde önem arz eden tarihî hadiselerin 50. ve 100. gibi yıldönümleri, o hadiseleri hatırlamak için oldukça önemlidir. Milletimizin mazisinde unutulmaz bir yeri olan, zaferlerle birlikte hüzünlerin de merkezi olan Çanakkale Muharebeleri, mevzu bahis hadiseler meyandadır. Çanakkale Muharebeleri’nin 100. yılı münasebetiyle tertip edilen sosyal etkinliklerin yanı sıra söz konusu tarihî hadiseyi öğrenmek ve hatırlamak amacıyla da bir takım ilmî çalışmalar icra edilmektedir. Nitekim Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) işbirliği ile Çanakkale Araştırmaları Dergisi’nin 2015 yılı Bahar Sayısının bir ‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’sı olarak hazırlanması düşünülmüştür.
Özel Sayı’lar, geleceğe bırakılacak önemli miraslardır. Çanakkale Muharebeleri gibi ehemmiyetli bir hadisenin 100. sene-yi devriyesinde, söz konusu zaferin önemini ve tarihî yönlerini yeni çalışmalarla tahlil ederek gelecek kuşaklara bırakmak, her şeyden önce heyecan verici duygusal bir vecibedir. Diğer taraftan esasen, yöneticilerin ve tarihçilerin bu nev önemli yıldönümlerini vesile kılarak bilim dünyasını harekete geçirmesi gerekmektedir. Nitekim elimizdeki ‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’sı bu düşüncelerle ortaya atılmış bir fikrin semeresidir. Bu eserin vücut bulması, yaklaşık on sekiz aylık bir emeğin ve takibin neticesidir. Yapılan çağrıya pek çok bilim insanı kulak vermiştir. Başvuran çalışmalar içinden en kıymetli olanları ‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’mıza dâhil olmaya hak kazanmıştır. Hedefimiz, bundan yıllar sonra bir gün, 100. yıl adı altında yapılan çalışmalar tarassut edildiğinde elimizdeki eserin yüz akı çalışmalardan biri olmasını temin etmekti. Nitekim bu kitap, mevzu bahis duygu ve düşüncelerle neşredilmiştir.
Çanakkale Araştırmaları Dergisi’nin 18. sayısı olan ‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’sında toplam 30 makale yer almaktadır. Elimizdeki eser; bir fikrin, emeğin ve takibin ürünüdür.
Yüz yıl sonra bugün, zaferin tecelligâhı olan Çanakkale’de, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapma imkânı nasip olan bizler, toprak altındaki şühedamızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu eserin, onları aziz ruhlarının yâdına bir vesile olmasını temenni ediyoruz. 100. yıl olan 2015’ten, 100 yıl sonraya bıraktığımız bu mirasta, olabilecek hata ve eksiklerden dolayı affımızı istirham ediyoruz.

Derginin içeriği şu makalelerden oluşuyor:

Jenerik Dosyası (Kapak, İçindekiler, Editörden) i-xvii     
Çanakkale Muharebeleri’nin 100. Yılında ix-xiv                            
Memet Yetişgin
Çanakkale Savaşları: Nedenleri, Sorumlusu ve  Önemine Dair Yaklaşımlar 
Çanakkale Wars: Approaches towards its Causes, Responsible and Importance
Doi Number:
1-35 
F. Rezzan Ünalp
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal
Çanakkale Battles and Mustafa Kemal

Doi Number:
37-64 
İsmail Bilgin
Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı
Maydos Sector Commander of Staff Colonel Mustafa Kemal and His Time of Duity, Leaving from Çanakkale
Doi Number:
65-88 
Nurdan Baş
Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa
Cevat (Çobanlı) Pasha the Hero of 18 March in Naval Wars of Çanakkale Front

Doi Number:
89-116
Mithat Atabay
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazörü
Cruiser Breslau (Midilli) Service in the Otoman Empire

Doi Number:
117-129
Reyhan Körpe
Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması
Two War at the Same Place: Comparison of Trojan War and Gallipoli Campaigns

Doi Number:
131-160 
S. Murad Hatip
Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları’na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı
Overwiev to First World War Gallipoli Campaign and Less Known Facts Was the War Won at the Sea

Doi Number:
161-193
Altay Cengizer

Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri 

Valentine Chirol to Delayed Answer: Britain’s Propaganda Wars, Canakkale, Fitzmaurice and Others

Doi Number:

195-218
Mehmet Arslan

Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri

Recruiting and Transportation Process of Army for Çanakkale Front Lines at World War I

Doi Number:

219-248 
Figen Atabey

İtilaf Kuvvetleri’nin Gelibolu Yarımadası’na Çıkarma Harekâtı (25 Nisan 1915) 

The Ampihibious Operation of the Allies Forces to the Gallipoli Peninsula (25th April 1915)

Doi Number:

249-270
Mustafa Şahin

Çanakkale Cephesinde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri 

At Çanakkale Front Turkish Army Support Unit Organisation and Military Transport Services

Doi Number:

271-297
Mehmet Çevik & Yavuz Selim Çeloğlu

Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri 

Food and Supply Actıvıtıes of Turkish Army ın Gallıpolı Front

Doi Number:

299-347
Osman Yalçın

Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı 

Turkish Air Operation in Çanakkale (Dardanelle)

Doi Number:

349-383
Mustafa Arıkan

Ağabey ve Kardeşi -Hayat Çizgisi Savaştan Geçen İki Medreseli- 

Elder Brother and His Brother -Two Person from Madrasah Whose Lifeline passes through the War-

Doi Number:

385-410
Recep Çelik

Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu 

Situation of The People During Dardanelles Campaign

Doi Number:

411-430
Yüksel Nizamoğlu

Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesiyle İlgili Değerlendirmeleri 

Turkish Sources Viewpoint on the Evacuation of Gallipoli

Doi Number:

431-446
Mücahit Özçelik

İtilaf Devletlerinin Çanakkale’yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları 

Reflections of Allied Evacuation of the Gallipoli Peninsula on Turkish Press

Doi Number:

447-464
Mustafa Selçuk

Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum: Bir Neslin Yok Oluşu 

Great War, Education and Society: Destruction of a Generation

Doi Number:

465-505
İsmet Üzen

Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler 

Some Statisticsabout Dardanelles According to an Official History of British

Doi Number:

507-518
Tayfun Ulaş

1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü

 Commemoration of the Gallipoli Campaign in Turkey 1930s and Community Houses

Doi Number:

519-532 
Abdullah Şengül

Çanakkale Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın -Türk Tiyatrosu Örneği-  

In the centenary Battle of Çanakkale War War And Women In Turkish Literature -The Example of Turkish Theatre-

Doi Number:

533-549
M. Fatih Kanter

Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu 

The Conception of Identification and Identity in the ”Çanakkale” Poem by Ziya Gökalp

Doi Number:

551-562
Tuncay Öğün

Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları 

Gallipoli Naval Campaign in Ottoman Humour and Cartooning in a Sample of Karagoz Newspaper

Doi Number:

563-592

Mustafa Göleç

Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları: George Abel Schreiner ve Çanakkale Günlükleri 

Nawal Wars of Dardanelles and Land Battles of Gallipoli from the Eye of an American Journalist: George Abel Schreinerand His Diary

Doi Number:

593-635
Ahmet Koçak

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları 

Stories Written in the Shade of Wars: Reflections of Wars in the Stories of Ömer Seyfettin

Doi Number:

637-656
Emel Okur-Berberoğlu & Bilgehan Berberoğlu

Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması 

Çanakkale Wars and Anzac Day Coverage in Turkey and New Zealand Education Programs ‘ Historical Empathy and Global Citizenship ‘ Concepts of Comparison

Doi Number:

657-666
Alaattin Canbay 

Çanakkale Müzik Kültüründe Geleneksel Halk Müziği 

Traditional Folk Music in The Music Culture of Çanakkale

Doi Number:

667-683
V. Türkan Doğruöz

Belkıs Hanım’ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey’e Mart 1915 Mektupları 

Letters of Belkıs Hanım to Her Husband Tevfik Rıza Bey Stationed in the Dardanelles in March 1915

Doi Number:

685-704 

Lokman Erdemir

İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916) 

The Deceased List of Istanbul’s Red Crescent Association, Taksim and Darussafaka Hospitals and the Death Reasons of The Wounded and Ill (1915-1916)

Doi Number:

705-729 
Sezgin Kaya
Bursalı Mehmet Nihat Bey
Lieutenant Colonel Mehmet Nihat

Doi Number:
731-767 

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

[comu.edu.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir