Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kuruldu

19 Haziran 2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda dün gece Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

Yasaya göre Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulacak.

Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulacak.

TARİHİ ALAN SINIRLARI İÇİNDE BELİRLENEN YERLER DIŞINDA ATEŞ YAKMAK YASAK
Tarihi alan sınırları içinde; belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek, belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek, sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak, tarihi alan sınırları içinde ve bu sınırlara beş kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak, yasak olacak.

KASTEN ORMAN YAKANLAR ONİKİ YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLECEK
Tarihi alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Kasten orman yakanlar ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek.

Tarihi alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları yakanlar yirmi dört yıldan otuz yıla kadar hapis, beş yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar para cezasına mahkum edilecek. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı oranında arttırılacak.

Bu Kanunla kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam edecek.

TARİHİ ALANDA TOPRAK KAZANILAMAYACAK
Tarihi alan sınırları içindeki, köy yerleşim alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların ve bu alandaki ormanlık alanların tahsisleri kaldırılacak. Bu taşınmazlar ve alanlar amacına uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak başkanlığa tahsis edilecek. Tarihi alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak. Tarihi alanda Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uygulanmayacak. Tarihi alanın sınırları, ne sebeple olursa olsun daraltılamayacak. Tarihi alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesinden Orman Ve Su İşleri Bakanlığı sorumlu olacak. Tarihi alan için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak. Tarihi alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyet tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilecek. Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına göre, başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılacak. İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, tasarıdaki düzenlemelere ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere başkanlığın uygun görüşü alınarak hayata geçirilecek. Tarihi alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri başkanlık tarafından yürütülecek ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla yürürlüğe girecek.

TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULACAK
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın merkezi Çanakkale’de olacak. Başkan, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleğiyle ilgili kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl çalışanlar arasından müşterek kararnameyle atanacak. Tarihi alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini başkanlık düzenleyecek, bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. Başkanlık tarihi alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapacak, yaptıracak. Tarihi alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruyacak, geliştirecek ve alanı yönetecek.
Tarihi alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlayacak, hazırlatacak ve uygulamakla görevli olacak başkanlık, tarihi alanda anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlayacak. Başkanlık, tarihi alanın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapacak, yaptıracak ve hizmete sunacak, ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa edecek. Başkanlık bünyesinde oluşturulacak Koordinasyon Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı’nın başkanlığında, Başbakanlık, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı müsteşarları, kurumların temsilcileri ile Çanakkale Valisi, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanından oluşacak. Bakanın olmadığı toplantılarda Koordinasyon Kurulu’na Başbakanlık Müsteşarı başkanlık edecek. Koordinasyon Kurulu, her yıl en az 2 kez olağan ve gerektiğinde bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilecek. Başkanlık hizmetleri, toplam sayısı 300’ü geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen devlet memuriyetine atanma yeterliliğine sahip uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülecek. Başkanlık, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde; bakan onayıyla vekalet, istisna veya iş sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzman, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzman çalıştırabilecek.

[Kaynak: haberler.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir