Kırsal Kalkınma Programı Lansman Toplantısı Gerçekleşti

05 Şubat 2013

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörlüğü tarafından, Kırsal Kalkınma programı (IPARD)’nın tanıtımı ve uygulanacak destekler hakkında düzenlenen lansman toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Vali Güngör Azim Tuna, Belediye Başkan Vekili Ali Sürücü, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu Koordinatörü Ümit Ortan’ın açılış konuşmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Akkuş konuştu. Daha sonra Vali Güngör Azim Tuna yaptığı konuşmada;

“Tarım sektörü; Toplumların giderek artan ve çeşitlenen gıda maddeleri taleplerinin karşılanması, tarıma dayalı sanayiler aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama olan katkısı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge ye olan katkıları nedeniyle tüm ülkeler için çok önemli ve stratejik bir sektör niteliğindedir. Toplumlardaki beslenme alışkanlıklarının, coğrafi koşullar ve kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesi, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını dışarıya bağımlı olmadan kendi kendilerine karşılamak ve sektörde verimliliği arttırmak amacıyla, devletin desteği ve koruması altında kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya yöneltmiştir.
Ülke nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerin sağlıklı olması, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, iç ve dış piyasada rekabet gücü yüksek ürünlerin üretilerek üretici gelirlerinin arttırılması ve tarımsal alt yapının iyileştirilmesi için, gerekli olan politika ve araçların belirlenerek uygulanması giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılan istatistiki çalışmalara bakıldığında ülkemizde nüfusunun yüzde 35’inin köylerde yaşadığı ve işgücünün yüzde 36’sının tarımda istihdam edildiği bir kırsal kesime sahip olduğu görülmüştür. Gerek ülke nüfusunun önemli bir bölümünün kırsal alanda yaşaması gerekse tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle kalkınma planlarında kırsal nüfusa ve tarıma özel bir önem verilmektedir.
Kırsal kalkınma; tarım sektörünün sürdürülebilir gelişmesi, kırsal kesimde­ki insanımızın refah düzeyinin yükseltilmesinde temel araç ve destek alanı olan ve Ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma konusunda Avrupa Birliğine üye olmanın en büyük merhale olduğunu düşünen ülkemiz, uzun süren bir bekleyişten sonra 3 Ekim 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği ile müzakere sürecine başlamıştır. Bu sürecin başlaması ile birlikte Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde fasıllar açılmış ve katılım öncesi yardım aracı olarak (IPA) bileşenler belirlenmiştir. Bu fasılların on birincisi olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının gereği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.
Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Programı ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aynı zamanda IPARD Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği halinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlanmış, uygulama alanları ve uygun iller belirlenmiştir. IPARD programı çerçevesinde belirli kriterlerle seçilen 42 ilden birisi de Çanakkale ilimizdir. İlimizde gerek tarım ve hayvancılık gerekse kırsal turizm potansiyellerini değerlendirme açısından büyük bir fırsat yakalanmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD programı kapsamında, gerçek veya tüzel kişilere AB standartlarında, yeni işletmelerin kurulmasına veya mevcut işletmelerin modernizasyonu veya geliştirilmesine %50 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacaktır. İlimiz nüfusunun yaklaşık %40’ı tarım sektöründe çalışması, ilimizin besi, süt ve kümes hayvancılığındaki potansiyeli, dünyaca ün kazanmış tarihi ve doğal güzellikleri düşünüldüğünde, ilimizin kalkınması için bu desteklerin önemi çok büyüktür. Verilecek bu hibe destekleri ile birlikte AB standartlarında modern, sürdürülebilir, rekabet gücüne sahip işletmelerin kurulması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimize diğer bölgelerden yatırım yapılması, istihdam sağlanması, kırsal alanlar da göçün azaltılması, gelir düzeyinde artış ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanması öngörülmektedir.
Çanakkale’nin bu desteklerden en fazla seviyede faydalanması için kamu kurumları, meslek odaları, STK’lar ve yerel medya olmak üzere tüm halkımıza ve tüm ilgili kuruluşlara büyük iş düşmektedir. Kalkınan ve modern bir Çanakkale kurma yolunda atılacak adımlara destek olacak tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir